• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Một số công thức màu pravana blonde

Perfectly Beige

9V +9B COLORLUSH VỚI LƯỢNG THUỐC BẰNG NHAU

The Perfect Beige

30G 9G COLORLUSH + 20G 9V COLORLUSH

Butter Blonde

1 PHẦN CHROMASILK 9.03 + 1 PHẦN CHROMASILK 10.03

Crystal Sand

1 PHẦN CHROMASILK 10.02 + 1 PHẦN CHROMASILK 10.07

Cool Iridescent

1 PHẦN CHROMASILK 9.22 + 1 PHẦN CHROMASILK 10.07

Carmeltini

1 PHẦN CHROMASILK 8.37 + 1 PHẦN CHROMASILK 7.4 + 2 PHẦN CHROMASILK 9.3

Oatmeal

1 PHẦN CHROMASILK 9.22 + 1 PHẦN CHROMASILK 10.02

-st-
13/03/2024
© 2021 Art Era Nguyen Thuy, Inc. All rights reserved